photo by: vladimir tatarevic
PrintE-mailShare

Upravljanje rizicima

Upravljanje rizicima u poslovanju obuhvata metode i procese koji se koriste za upravljanje odnosom između potencijalnih mogućnosti i rizika koje te mogućnosti nose a koje se odnose na ostvarivanje ciljeva preduzeća.

Belox metodologija za upravljanja rizicima obuhvata:

  • identifikovanje relevantnih događaja i okolnosti koje mogu da utiču na postavljene ciljeve posmatranog preduzeća,
  • procenu  verovatnoće i veličine uticaja tih događaja i okolnosti
  • definisanje odgovarajućih strategija kako bi se umanjili rizici poslovanja  i procesa njihovog praćenja.

Identifikacijom i proaktivnim suočavanjem sa rizicima i mogućnostima,  štiti se  i uvećava vrednost preduzeća, u interesu svih zainteresovanih strana: vlasnika, zaposlenih, klijenata i celokupnog  Društva.

Ne planirati znači planirati neuspeh.

Pripisuje se Alan Lakein-u