photo by: vladimir tatarevic
PrintE-mailShare

Upravljanje kontinuitetom poslovanja

Upravljanje kontinuitetom poslovanja je postala disciplina od ključne važnosti u današnje vreme sve kompleksnijih informacionih sistema u globalno povezanoj ekonomiji. Fokus upravljanja kontinuitetom poslovanja se uveliko pomerio od istorijskog fokusa isključivo na informacione sisteme i danas uključuje oporavak svih važnih poslovnih procesa. Organizacije koje nemaju uspostavljen efikasan proces kontinuiteta poslovanja rizikuju ozbiljne posledice po poslovanje usled potencijalnih događaja širokog dijapazona, kao što su prekid u radu informacionog sistema, prirodne katastrofe, havarije u poslovnim prostorijama, nasilje na poslu, prekid u lancu snabdevanja, razne vrste prevara i napada.

Upravljanje kontinuitetom poslovanja je holistički proces upravljanja koji identifikuje potencijalne pretnje kojima je izloženo poslovanje i njihove moguće uticaje na poslovne aktivnosti, i definiše okvir za razvijanje otpornosti organizacije i sposobnost efikasnog oporavka organizacije od posledica incidentnog događaja, i na taj način štiti interese ključnih zainteresovanih strana, reputaciju organizacije, njen brend i ključne poslovne aktivnosti.

Belox metodologija uvođenja Sistema upravljanja kontinuitetom poslovanja je bazirana na ISO 22301 standardu (pun naziv standarda je ISO 22301:2012 Societal security - Business continuity management systems - Requirements), koji je danas vodeći međunarodni standard za upravljanje kontinuitetom poslovanja.

Belox konsultantske usluge obuhvataju :

 • definisanje Sistema upravljanja kontinuitetom poslovanja;
 • definisanje formalnih procesa i metodologije za sprovođenje Analize uticaja na poslovanje (eng. Business Impact Analysis –BIA) i Procena rizika (eng. Risk Assessment -RA), kao i sprovođenje tih analiza;
 • konsultantske usluge vezane za izradu:
  • Politike kontinuiteta poslovanja
  • Strategije kontinuiteta poslovanja
  • Plana kontinuiteta poslovanja (eng. Business Continuity Plan)
  • Plan oporavka aktivnosti u slučaju katastrofa (obuhvata oporavak IT resursa, eng. Disaster Recovery Plan)
  • Plan oporavka aktivnosti (za SVE poslovne aktivnosti, eng. Recovery Plan)
  • Procedura odgovora na incidente (eng. Incident Response Plan)
 • podučavanje i održavanje treninga.

Poslovni ciljevi su:

Biznis je uzbudljiviji od bilo koje igre.

Lord Beaverbrook