photo by: vladimir tatarevic

Članci

Pogledajte naše najnovije članke i statističke podatke ...

SES i NBS

Miroljub Labus je izložio  skraćenu  verziju prezentacije "Fiskalna konsolidacija i monetarna politika" na radnom sastanku Predsedništva Saveza ekonomista Srbije sa Guvernerom Narodne banke Srbije Jorgovankom Tabaković 3.septembra 2014. Celovita verzija prezentacje se objavljuje na ovom mestu.

Kratak pregled sektorske analize otkupa sirovog mleka, proizvodnje i prerade mleka i mlečnih proizvoda

Komisija za zaštitu konkurencije je 18. novembra 2010 godine pokrenula Sektorsku analizu stanja konkurencije u sektoru mlekarstva, koja obuhvata otkup sirovog kravljeg mleka, proizvodnju i preradu mleka i mlečnih proizvoda, trgovinu na veliko i trgovinu na malo mlekom i mlečnim proizvodima. Predmet analize je samo kravlje mleko zbog...

Kriza deviznog kursa

Devizni kurs dinara slabi od početka ove godine zbog dva osnovna uzroka: Smanjuje se ponuda deviza (zbog recesije, pada izvoznih prihoda, slabog priliva stranog kapitala) i Negativnih očekivanja privrednika i deviznih štediša (zadržavanje deviza izvan deviznog tržišta i kupovanje deviza iz...

Uredba o posebnim uslovima prometa određene robe – Institucionalni kartel

Uredba je dobro primljena od strane javnosti jer pogoduje građanima sa nižim primanjima, koji na ovaj način mogu da kupe jeftinije osnovne životne namirnice. Međutim, ovo je tipičan primer kako se politika socijalne zaštite vodi na pogrešan način, jer se vodi na strani izdataka, a ne na strani prihoda...

Prezentacija izlaganja: Kopaonik biznis forum 2012

Prezentacija rada Miroljuba Labusa sa konferencije "Kako sačuvati budućnost Srbije:ekonomske, poslovne i povezane teme”, Kopaonik biznis forum 2012.

Održan seminar pod nazivom „Status kandidata i uticaj na konkurenciju“

Seminar je održan u okviru pojekta Privredne komore Srbije “Podizanje kapaciteta privrede i institucija za sprovođenje pravila o zaštiti konkurencije”. Seminar je imao za cilj formiranje svesti i podizanje nivoa znanja o pravilima zaštite konkurencije. Na seminaru su predstavljeni različiti oblici ograničavanja...

Belox indikatori krize

Predstavljamo vam indexe makroekonomskih neravnoteža - spoljne i unutrašnje neravnoteže...

Prezentacija izlaganja: Kopaonik biznis forum 2010

Prezentacija rada "Konkurencija i regionalni razvoj: Analitički okvir Nove ekonomske geografije" sa Kopaonik Business Foruma 2010.

Usvojen je novi Zakon o zaštiti konkurencije

Zakonom o zaštiti konkurencije utvrđeno je da se povredom konkurencije smatraju akti ili radnje učesnika na tržištu koje za cilj ili posledicu imaju ili mogu da imaju značajno ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje konkurencije. Zakonom je zabranjena zloupotreba dominantnog položaja na tržištu....

Prezentacija izlaganja: Kopaonik biznis forum 2009

Prezentacija rada "Ekonomska kriza u Srbiji: Izmedju rasta i strukturnih promena" sa Kopaonik Business Foruma 2009.

Maloprodaja: podaci Republičkog zavoda za statistiku

Na zahtev Delta grupe, Republički zavod za statistiku je sačinio seriju kvartalnih podataka o prometu na malo roba svakodnevne potrošnje koji je obavio ovaj trgovački lanac na tržištima u Srbiji od prvog kvartala 2004.g. do drugog kvartala 2007.g. Serija podataka je sačinjena na osnovu baze podataka iz mesečne...

Ne planirati znači planirati neuspeh.

Pripisuje se Alan Lakein-u

Najozbiljnije greške nisu napravljene kao rezultat pogrešnih odgovora. Najopasnije je postavljati pogrešna pitanja.

Peter Drucker