photo by: vladimir tatarevic
PrintE-mailShare

Analiza maloprodajnih lokacija

Mnogi trgovci smatraju da su tri najvažnija faktora za uspeh na maloprodajnom tržištu: "lokacija, lokacija i lokacija". Naše konsultantske usluge analize maloprodajnih lokacija obuhvataju tri sekvencijalna koraka:

  • Identifikaciju najatraktivnijih tržišta
  • Procenu ponude i tražnje na tim tržištima
  • Izbor najbolje lokacije maloprodajnih objekata, kao  i predlaganje najznačajnijih alternativa za njihovo lociranje.

Prilikom analize lokacija koriste se sledeći instrumenti:

  • Maloprodajni gravitacioni metod
  • Maloprodajni indeks saturacije
  • Indeks kupovne moći
  • Grupisanje potrošača i dr.

Analizirajući potencijal posmatranog tržišta razmatramo osnovne lokalne ekonomske karakteristike kao što su: struktura stanovništva, ponašanje potrošača, primanja domaćinstava, gustina stanovništva, trendovi kretanja stanovništva itd.

Ne planirati znači planirati neuspeh.

Pripisuje se Alan Lakein-u