photo by: vladimir tatarevic
PrintE-mailShare

Upravljanje IT rizikom

Kontinuirano praćenje IT rizika u skladu sa dinamikom promena u poslovnom i IT okruženju je veoma važno u svim organizacijama u kojima poslovni procesi u kritičnoj meri zavise od informacionih tehnologija.

Belox svojim klijentima nudi uspostavljanje procesa upravljanja IT rizikom, koji je deo sveobuhvatnog sistema upravljanja rizicima u organizaciji i koji obuhvata sledeće segmente:

 • identifikovanje rizika
 • procenu rizika
 • mere ublažavanja rizika
 • praćenje i kontrolu.

Belox konsultantske usluge u ovoj oblasti obuhvataju:

 • definisanje metodologije upravljanja IT rizicima
 • definisanje Procesa upravljanja IT rizikom
  • definisanje uloga i odgovornosti širom organizacije vezanih za upravljanje IT rizicima
  • definisanje jedinstvene evidencije IT rizika (registar rizika)
 • pomoć u izvođenju procene rizika:
  • prikupljanje podataka: priprema rizik scenarija, sprovođenje radionica na temu identifikacije rizika, povezivanje sa analizom uticaja na poslovanje
  • analiziranje rizika: definisanje verovatnoće i uticaja za svaki od rizika
  • ažuriranje i održavanje registra rizika u cilju razvoja sveobuhvatnog profila rizika
 • pomoć u definisanju odgovora na rizik:
  • artikulisanje rizika: uspostavljanje procesa za definisanje odgovora na rizik i obaveštavanje zainteresovanih strana
  • upravljanje rizikom: održavanje kataloga kontrolnih mera za ublažavanje rizika i definisanje procesa provere rizika
  • reakcija na rizičan događaj: uspostavljanje veze sa procesima upravljanja incidentima, upravljanje promenama i upravljanje operacijama u cilju preispitivanja i provere rizika
 • podučavanje i održavanje treninga.

Biznis je uzbudljiviji od bilo koje igre.

Lord Beaverbrook