photo by: vladimir tatarevic
PrintE-mailShare

Usvojen je novi Zakon o zaštiti konkurencije

Zakonom o zaštiti konkurencije utvrđeno je da se povredom konkurencije smatraju akti ili radnje učesnika na tržištu koje za cilj ili posledicu imaju ili mogu da imaju značajno ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje konkurencije.

Zakonom je zabranjena zloupotreba dominantnog položaja na tržištu. Dominatan položaj imaju oni čiji je tržišni udeo na relevantnom tržištu 40 odsto ili više.

Zakonom je utvrđeno da je Komisija samostalna i nezavisna organizacija koja vrši javna ovlašćenja u skladu sa zakonom i koja može zbog povređivanja prava na konkurenciju da pokrene postupak.

Komisija pokreće postupak ispitivanja povrede konkurencije po službenoj dužnosti, kada na osnovu dostavljenih inicijativa, informacija i drugih raspoloživih podataka, osnovano pretpostavi postojanje povrede konkurencije.

Komisija za svoj rad odgovara Skupštini Srbije, kojoj podnosi godišnji izveštaj o radu do kraja februara tekuće godine, za prethodnu godinu.

Komisija je pored ostalog nadležna da rešava pitanja o pravima i obavezama učesnika na tržištu, određuje upravne mere, učestvuje u izradi propisa koji se donose u oblasti zaštite konkurencije, predlaže Vladi donošenje propisa za sprovođenje zakona kao i da prati i analizira uslove konkurencije na pojedinačnim tržištima i u pojedinačnim sektorima.

Organi Komisije su Savet Komisije i predsednik Komisije.  Savet čine predsednik Komisije i četiri člana. Zakonom je utvrđeno da se predsednik Komisije i članovi Saveta biraju iz reda uglednih stručnjaka iz oblasti prava i ekonomije sa najmanje deset godina relevantnog radnog iskustva, koji su ostvarili značajne i priznate radove ili praksu u relevantnoj oblasti, naročito u oblasti zaštite konkurencije i koji uživaju ugled objektivne i nepristrasne ličnosti.

Predsednika Komisije i članove Saveta bira i razrešava Skupština Srbije na predlog nadležnog odbora za poslove trgovine. Predsednik Komisije i članovi Saveta se biraju na mandat od pet godina, sa mogućnošću ponovnog izbora. Predsednik Komisije i članovi Saveta, u toku trajanja mandata u Komisiji, ne mogu da obavljaju drugu javnu funkciju ili profesionalnu delatnost, odnosno ne mogu da se bave bilo kojim javnim ili privatnim poslom uz naknadu, uključujući pružanje konsultantskih usluga i saveta.


Dokumenta:


Ne planirati znači planirati neuspeh.

Pripisuje se Alan Lakein-u

Najozbiljnije greške nisu napravljene kao rezultat pogrešnih odgovora. Najopasnije je postavljati pogrešna pitanja.

Peter Drucker